Üzletszabályzat

A Magnet Magyar Közösségi Bank

PÉNZVÁLTÁSI TEVÉKENYSÉG ÜZLETSZABÁLYZATA

Hatályos: 2021. január 15. napjától

Tartalom

 1. Bevezető rendelkezések ………………………………………………………………………………………………………………………… 2
 2. Általános rendelkezések………………………………………………………………………………………………………………………… 2
 3. Üzletszabályzat hatálya …………………………………………………………………………………………………………………………. 2
 4. Ügyfél-átvilágítási intézkedések …………………………………………………………………………………………………………….. 2
 5. A fizetőeszközök vételének, eladásának, konverziójának általános szabályai ……………………………………………….. 3
 6. A pénzváltás bizonylati rendje ……………………………………………………………………………………………………………….. 3
 7. Forgalomképtelen és hamis-gyanús bankjegyek kezelése…………………………………………………………………………… 3
 8. Panaszkezelés………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
 9. Tájékoztatás az adatkezelésről ……………………………………………………………………………………………………………….. 4
 10. Felelősség………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
 11. Tájékoztatási kötelezettség…………………………………………………………………………………………………………………… 4
 12. Egyéb rendelkezések …………………………………………………………………………………………………………………………… 5

MagNet Bank Zrt. Pénzváltási tevékenyég üzletszabályzata
Hatályos: 2021. január 15. napjától

2

 1. Bevezető rendelkezések
  MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (rövidített neve: MagNet Bank Zrt., székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.,
  cégjegyzékszám és nyilvántartó cégbíróság: 01-10-046111 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 14413591-4-
  44, statisztikai számjele: 14413591-6419-114-01 – a továbbiakban: Bank) a hitelintézetekről és pénzügyi
  vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. sz. törvény (a továbbiakban: Hpt.), a pénzmosás és a terrorizmus
  finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint a
  pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001.(XII. 27.) Korm. rendelet és egyéb hatályos jogszabályi előírások
  figyelembevételével a Hpt 10. § (1) bekezdés a) aa) pontja szerint függő kiemelt közvetítői útján pénzváltási
  tevékenységet végez.
 2. Általános rendelkezések
  2.1. Jelen üzletszabályzat –a továbbiakban: Üzletszabályzat – az 1. pontban meghatározott pénzügyi szolgáltatás
  általános szerződési feltételeit tartalmazza.
  2.2. Pénzváltási tevékenységet – eltérő rendelkezés hiányában – a Bank Általános Üzleti Feltételei (a továbbiakban:
  ÁÜF), jelen Üzletszabályzat, valamint a Pénzváltó által üzemeltetett üzlethelyiségben közzétett érvényes hirdetménye –a
  továbbiakban: Hirdetmény – határozzák meg.
 3. Üzletszabályzat hatálya
  3.1. Az Üzletszabályzat alanyi hatálya a Bank és a kiemelt közvetítőként pénzváltási szolgáltatást nyújtó társaságra (a
  továbbiakban: Pénzváltó), továbbá a pénzváltási szolgáltatást igénybe vevő ügyfelekre (a továbbiakban: Ügyfél)
  vonatkozik.
  3.2. Pénzváltó, mint a Bank kiemelt közvetítője a Bankkal kötött megbízási szerződés keretében a Bank érdekében
  eljárva, annak nevében, javára felelősségére és kockázatára végzi a pénzváltási tevékenységet.
  3.3. Meghatározó jogszabályok, ajánlások:
  • A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. sz. törvény (a továbbiakban: Hpt.)
  • A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001.(XII. 27.) Korm. rendelet
  • Magyar Nemzeti Bank 8/2019 (IV.1.) számú, a hitelintézet által közvetlenül, valamint a kiemelt közvetítő útján
  végzett pénzváltási tevékenységről szóló ajánlása
  • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló sz. 2017. évi LIII.
  törvény (a továbbiakban: Pmt.)
  • A számvitelről szóló 2000. évi C. sz. törvény
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
  áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  • A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai
  feladatokról szóló 19/2019. (V. 13.), és az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni
  védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 20/2019. (V. 13.) MNB rendeletek
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 4. Ügyfél-átvilágítási intézkedések
  4.1. Pénzváltó a Pmt.-re figyelemmel Ügyfél-átvilágítási intézkedést hajt végre, ha az Ügyfél:
  • 300.000 Ft-ot (azaz háromszázezer forintot) elérő vagy meghaladó összegű valuta megvásárlására, eladására,
  konverziójára ad ügyleti megbízást, vagy
  • több 100.000 Ft-ot (azaz egyszázezer forintot) elérő vagy meghaladó összegű pénzváltási ügyletre ad megbízást,
  és az egymással így ténylegesen összefüggő ügyletek összértéke 1 héten belül eléri vagy meghaladja a 300.000
  Ft-os (azaz háromszázezer forintos) értékhatárt.

MagNet Bank Zrt. Pénzváltási tevékenyég üzletszabályzata
Hatályos: 2021. január 15. napjától

3
4.2. Amennyiben a Pénzváltó az Ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket már korábban alkalmazta,
és a korábban megadott adatokban változás nem történt, abban az esetben nem végzi el ismételten az ügyfél-átvilágítási
intézkedéseket.
4.3. Pénzváltó a fenti értékhatárt el nem érő pénzváltás során is jogosult az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket
végrehajtani.

4.4. Amennyiben a Pénzváltó nem tudja teljes körűen végrehajtani az ügyfél-átvilágítást, illetőleg az Ügyfél az ügyfél-
átvilágítás során bármely elem tekintetében nem működik közre, abban az esetben a tranzakciót a Pénzváltó nem hajtja

végre.
4.5. Pénzváltó rögzíti az Ügyfél legalább két – adatát, ha a pénzváltás összege a 100.000 Ft (azaz: egyszázezer forint)
értékhatárt eléri, vagy meghaladja.
4.6. Bank előzetes engedélye szükséges a Bank mindenkor hatályos belső szabályzata (A Pénzmosás megelőzéséről szóló
szabályzat) vonatkozó pontja szerint összegű váltás esetén, aminek feltétele az összeg forrásigazolása.
4.7. Pénzváltó a személyazonosság ellenőrzése során elfogadható okmányok körét, a Tényleges Tulajdonosi, – és
Közszereplői nyilatkozatra vonatkozó előírásokat, valamint a pénzmosás és terrorizmus megelőzésére és
megakadályozására vonatkozó további szabályokat az ’Ügyfél tájékoztató az ügyfél-átvilágítás és adatkezelés
rendjéről’ című dokumentumban teszi közzé, mely dokumentum a Pénzváltó üzlethelyiségében kerül kifüggesztésre.

 1. A fizetőeszközök vételének, eladásának, konverziójának általános szabályai
  5.1. Pénzváltó csak azokat a valutákat vásárolja meg, értékesíti, illetve konvertálja, amelyek árfolyamát jegyzi.
  5.2. Pénzváltó a pénzváltás során kizárólag érvényes és forgalomképes, újra forgalomba hozható bankjegyet és érmét
  vesz át.
  5.3. Konverzió esetén az átváltani kívánt fizetőeszköz vételi árfolyamon számított forint ellenértékét kell osztani a
  kifizetésre kerülő fizetőeszköz eladási árfolyamával.
  5.4. Pénzváltó forint készlete erejéig vásárolja meg a valutát, valamint valuta készlete erejéig adja el és konvertálja
  azokat.
 2. A pénzváltás bizonylati rendje
  6.1. Pénzváltó köteles minden ügyletről bizonylatot kiállítani az alábbiak szerint:
  • külföldi fizetőeszköz természetes személytől történő megvásárlása esetén vételi bizonylatot;
  • külföldi fizetőeszköz természetes személy részére való eladása esetén eladási bizonylatot;
  • külföldi fizetőeszköznek más külföldi fizetőeszközre való átváltása esetén konverziós bizonylatot;
  • egyéb pénzmozgás (pl. hitelintézettel való ügyletek, a központ és a telephely közötti ügyletek) esetén kiadási,
  illetőleg bevételi pénztárbizonylatot.
  6.2. A konverziós bizonylat helyett együttesen alkalmazható a vételi és eladási bizonylat. Ez esetben a bizonylatokon fel
  kell tüntetni a „konverzió” megjegyzést. A két bizonylat adattartalmának meg kell egyeznie a konverziós bizonylat
  adattartalmával. Amennyiben az ügyfelet a vonatkozó jogszabály és a pénzmosás megelőzéséről szóló első szabályzat
  alapján azonosítani kell, akkor az azonosító adatait is szerepelni kell a bizonylaton.
  6.3. A bizonylatot a pénztáros azonosításra alkalmas módon a kézjegyével és pénztárbélyegzővel látja el.
 3. Forgalomképtelen és hamis-gyanús bankjegyek kezelése
  7.1. Pénzváltó a pénzváltás során a forgalomképtelen, de még forgalomképesre átváltható forintot nem vesz át.

MagNet Bank Zrt. Pénzváltási tevékenyég üzletszabályzata
Hatályos: 2021. január 15. napjától

4
7.2. Pénzváltó – a magyar és külföldi törvényes fizetőeszközök hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai és
egyéb feladatokról szóló MNB rendeletek előírásaira figyelemmel – az Ügyfél tájékoztatása és jegyzőkönyv felvétele
mellett ellenérték nélkül bevonja és szakértői vizsgálat céljából az MNB-nek eljuttatja az általa hamisnak vagy
meghamisítottnak vélelmezett (forint és külföldi) bankjegyet és érmét.
7.3. Pénzváltó az MNB vizsgálati eredményéről az Ügyfelet tájékoztatja. Pénzváltó az Ügyféllel szemben a továbbiakban
az MNB szakvéleménye alapján jár el.
7.4. Pénzváltó a vizsgálat idejére – továbbá, ha az átvett (forint és külföldi) bankjegyet/érmét az MNB hamisnak minősíti
– az Ügyfél számára ellenértéket, kártalanítást, kártérítést, egyéb jogcímen kompenzációt nem nyújt.
7.5. Amennyiben az MNB a vizsgálatra átadott (forint és külföldi) bankjegyet/érmét valódinak minősíti, abban az esetben
a Pénzváltó az Ügyfél igényének megfelelően jár el, azaz a (forint és külföldi) bankjegyet/érmét visszaadja, vagy a valuta
esetében azt a tárgynapon érvényes valutavételi árfolyamon megvásárolja.

 1. Panaszkezelés
  Pénzváltó köteles a Bank Panaszkezelési Szabályzatát a pénzváltásra szolgáló helyiségben az ügyfelek számára
  elérhetővé tenni
 2. Tájékoztatás az adatkezelésről
  9.1. Pénzváltó az üzlethelyiségében nyitvatartási időben képrögzítő rendszert üzemeltet, a helyiségben megjelenő
  ügyfelek mozgását és a pénzváltási tranzakciót rögzítik. A rögzített képi anyag – az információs önrendelkezési jogról és
  az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény elírásainak betartása mellett – 50 napig tárolásra került.
 3. Pénzváltó az Ügyfél-átvilágítás során birtokába jutott adatokat, iratokat, azok másolatát az adatrögzítéstől számított 8
  évig megőrzi.
 4. Felelősség
  Pénzváltó a pénzváltási közvetítői tevékenységét a Bank javára, nevében, felelősségére és kockázatára, a Bank pénzét
  használva végzi.
 5. Tájékoztatási kötelezettség
  11.1. Bank a honlapján, a Pénzváltó az általa üzemeltetett üzlethelyiségben közzéteszi:
  1.1. az Üzletszabályzatot;
  1.2. az Általános Üzleti Feltételeket;
  1.3. a Hirdetményt.
  11.2. A Bank, illetve a Pénzváltó az Ügyfél kérésére ingyenesen rendelkezésre bocsátja
  2.1. az Üzletszabályzatot, továbbá az Általános Üzleti Feltételeket, valamint
  2.2. a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat,
  11.3. Pénzváltó a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási
  kötelezettségeinek általános szabályairól szóló 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet 4. § szerinti tájékoztatást ad a
  fogyasztó részére, írásban vagy más tartós adathordozón igazolható módon:
  3.1 cégnevéről, székhelyéről, levelezési címéről;
  3.2. arról, hogy felügyeleti hatósága az MNB;
  3.3. arról, hogy közvetítőként az MNB nyilvántartásában szerepel, mely a következőlinken
  ellenőrizhető:https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo;
  3.4. arról, hogy függő közvetítőként a Megbízó nevében és javára jár el, a Megbízó érdekeit képviseli a MagNet
  Magyar Közösségi Bank Zrt. nevének feltüntetésével;
  3.5. arról, hogy a pénzváltási tevékenységért díjazásban részesül;
  3.6. arról, hogy nem nyújt hiteltanácsadást;
  3.7. a panasz kezeléséről, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó
  lehetőségről a 9. pont, valamint a Panaszkezelési Szabályzatban írtak szerint, valamint;

MagNet Bank Zrt. Pénzváltási tevékenyég üzletszabályzata
Hatályos: 2021. január 15. napjától

5
3.8. arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más -pénzügyi szolgáltatás
közvetítésének nem minősülő -szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel;

 1. Egyéb rendelkezések
  12.1. Pénzváltó a pénzváltási tevékenységért kizárólag a Banktól jogosult közvetítői díjra.
  12.2. Pénzváltó Hirdetményben teszi közzé nyitvatartási idejét.
  12.3. A pénzváltási tranzakciók rögzítése számítógépes rendszerben, pénztárgép segítségével történik kivéve műszaki
  probléma és / vagy áramszünet esetén amikor kézi bizonylat kerül kiállításra.
  12.4. Pénzváltó Hirdetményben, illetve árfolyamtáblán teszi közzé a forgalmazott valuták körét, valamint a jegyzés
  értékét, a pénzváltási tevékenység során az aznapra meghirdetett és az Ügyfélforgalmi térben elhelyezett árfolyamtáblán
  közzétett valuta árfolyamokat alkalmazza.
  12.5. A Pénzváltó az érmevásárlásáról Hirdetményben rendelkezik.
  12.6. A Pénzváltó a fizetendő forintösszeget a kerekítés szabályai szerint határozza meg.
  Jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Általános Üzleti Feltételek, a Hirdetmény, a Ptk., a Pmt., a
  Hpt., és más vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.
  Budapest, 2021. január 15.

MagNet Bank Zrt.

 1. számú melléklet: kiemelt közvetítők jegyzéke